Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Ardea Group Oy (3086822-2)
Tehtaankatu 3 A 8, 00140 Helsinki
0400803781
info@ardea.fi

Rekisteriä hoitava taho
Ardea Group Oy (3086822-2)
Tehtaankatu 3 A 8, 00140 Helsinki
0400803781
info@ardea.fi

Rekisterin nimi
Ardea Group Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen ja yritysasiakkaan välisen asiakassuhteen
hoito ja ylläpito sekä markkinointi. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan
suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.
Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös
profilointiin sekä kohdentamaan markkinointitoimenpiteitä ja asiakasviestintää rekisteröityä
kiinnostavaksi. Tietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä tapahtumiin ja muihin
markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.
Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun takaamiseksi. Mikäli rekisteröity ei täytä
yhteydenottolomakkeessa pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan
rekisteröidyn yhteydenottolomaketta eikä sitoutua sitä koskevaan rekisterinpitäjän ja
rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröityneen täyttämään
yhteydenottolomakkeeseen liittyvät toimenpiteet vaativat. Säilytysaika riippuu kerätystä
tiedosta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta.
Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytämme ainoastaan rekisteröityneen suostumuksella.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja tietosisältö
Rekisteri sisältää henkilötietoja yrityksen yritysasiakkaista. Rekisteröidyn itsensä syöttämät
lomaketiedot saattavat sisältää mm. sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai osoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteydenottajan ilmoittamat tiedot sekä asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Kirjanpidon vaatimia
henkilötietoja luovutetaan Ardea Group Oy:n käyttämälle tilitoimistolle.
Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan ja Ardea Group Oy:n välisen sopimuksen,
asiakkaan ja Ardea Group Oy:n välisen asiakassuhteen tai voimassaolevan lainsäädännön
perusteella mm. viranomaisille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan
ja muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen
tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurein ja teknisellä
suojautumisella. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen
nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää
rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan
turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada
niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle
taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).
Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen
henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa
kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi
(ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä
on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta
ennen tätä tehdyn tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä ne oman selaimensa
asetuksista. Viittamme tällä käytännöllä Euroopan komission lehdistötiedotteen (linkki:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_fi.htm) yksinkertaisimpiin sääntöihin
evästeiden käytöstä.